ey

• ey 發長母音/e/的音【字典常標示為短[i]】:
key, hockey, jockey, donkey, monkey, turkey, lackey, abbey, alley, valley, barley, parsley, trolley, gulley, pulley, kidney, chimney, honey, money, attorney, baloney, journey, jersey

• ey 發長母音/a/的音:
they, hey, whey, prey, grey, obey, convey, purvey, survey